സുഖദു:ഖസമ്മിശ്രമായിരുന്ന 2017 നമ്മെ വിട്ടുകടന്നുപോയി .ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതല്‍ അവസാനം വരെ കര്‍ത്താവ് നടത്തിയെന്നല്ലാതെ പുകഴുവാന്‍ ഒന്നുമില്ല. ആണ്ടവസാനയോഗവും ആത്മീയ ഭൗതീകമനുഷ്യനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകള്‍ സാക്ഷ്യങ്ങളില്‍ വിളിച്ചുകൂവുന്നതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞവര്‍ഷങ്ങളില്‍ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ചില തീരുമാനങ്ങള്‍ ഈ ആണ്ടവസാനയോഗത്തിലും എടുക്കാന്‍ പലരും മടിച്ചില്ല. ശരീരംകൊണ്ട് കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുവാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി കഴിയുവോളം സഹായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നോര്‍ത്ത് സംതൃപ്തിയടയുകയാണ് പലരും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ....
 • ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ ജനനമോ, ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ മരണമോ അത്ഭുതം?
 •   Children

  ഉണരാനുള്ള സമയം

  റ്റോമി ഫിലിപ്. ദോഹ ഒരു വിജയകരമായ ക്രിസ് തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതി നും അത് പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേല്‍ക്കാനായി ഉയിര്‍ക്കുന്നതിനുമൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൂടാതെ കഴിയില്ല എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചത്....
 • തിന്മയെ ജയിക്കാന്‍ ഉണരണം നാം
  • റ്റോമി ഫിലിപ്. ദോഹ ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികള്‍ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭക്തര്‍ക്ക് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുവച്ച....
 • പ്രകാശത്തെപ്പോലെ ആകുക (എഫെസ്യര്‍ 5:8)
  • By, സാജു ജോര്‍ജ്, ഉറുകുന്ന്‌: മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആശകള്‍ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഹൃദയം....
    MORE THIS SECTION
 • പ്രകാശത്തെപ്പോലെ ആകുക (എഫെസ്യര്‍ 5:8)
  • By, സാജു ജോര്‍ജ്, ഉറുകുന്ന്‌: മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആശകള്‍ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഹൃദയം....
    India Mission TV
    FACE TO FACE
 • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത് : പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
  • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?  പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
    Prayer Line
        Help Line
        +91 9744132025
        +91 9744982222
        reformationonline@gmail.com
            Prayer Request     
         
         
       
         
         
       
        © Copyright 2015 reformationvoiceonline.
  All rights reserved